Privacyverklaring

De Stichting Beheer Kunstschatten Sint Lambertus, gevestigd aan Bakhuuske 14, 5963 HD te Hegelsom, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.kerkschattenhorst.nl
info@kerkschattenhorst.nl of kerkschattenhorst@outlook.com
06-5390 7968

Pedro van Lieshout is de Functionaris Gegevensbescherming van Stichting Beheer Kunstschatten. Hij is te bereiken via: info@kerkschattenhorst.nl of kerkschattenhorst@outlook.com.

Persoonsgegevens

De Stichting Beheer Kunstschatten Sint Lambertus verwerkt persoonsgegevens van personen die een bestelling plaatsen voor het boek “De Hemel op aarde”. Deze gegevens worden naar de beheerder gestuurd en uiterlijk 6 jaar bewaard en daarna uit het systeem verwijderd. Verder wordt op onze website de gelegenheid geboden vragen te stellen. De verstrekte gegevens worden per mail naar de beheerder gestuurd en alleen gebruikt om een antwoord te versturen. Deze gegevens worden na uiterlijk 1 jaar verwijderd uit het systeem. Wij gebruiken geen social media plugins.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder is dan 16 jaar. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@kerkschattenhorst.nl of kerkschattenhorst@outlook.com dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag persoonsgegevens

De Stichting Beheer Kunstschatten Sint Lambertus verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • het afhandelen van uw betaling
  • u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  • om goederen en diensten bij u af te leveren

Geautomatiseerde besluitvorming

De Stichting Beheer Kunstschatten Sint Lambertus neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van de Stichting Beheer Kunstschatten Sint Lambertus) tussen zit. De Stichting Beheer Kunstschatten Sint Lambertus gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: Excel (registreren bestellingen en betalingen) , Internetbankieren.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

De Stichting Beheer Kunstschatten Sint Lambertus bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende persoonsgegevens:

  • personalia 6 jaar
  • adres 6 jaar
  • bankrekeningnummer 6 jaar

Delen van persoonsgegevens met derden

De Stichting Beheer Kunstschatten Sint Lambertus verstrekt uitsluitend en alleen gegevens aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies of vergelijkbare technieken

De Stichting Beheer Kunstschatten Sint Lambertus gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door de Stichting Beheer Kunstschatten Sint Lambertus en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@kerkschattenhorst.nl of kerkschattenhorst@outlook.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart, ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek.

De Stichting Beheer Kunstschatten Sint Lambertus wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via deze link.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

De Stichting Beheer Kunstschatten Sint Lambertus neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@kerkschattenhorst.nl of kerkschattenhorst@outlook.com.